Hóa chất tinh khiết TQ

Công ty TNHH Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường.

Ammonium Nitrate (NH4NO3)

Với phương châm ” Đáp ứng tối đa, xử lý thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng”, Môi trường Ngọc Lân là công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, hóa chất khử màu, hóa chất cơ bản, hóa chất xử lý nước, chất lượng nước sau xử lý đạt các chỉ tiêu về môi trường loại A.

Dưới đây là danh sách hóa chất tinh khiết TQ :

Tên sản phẩm

Công thức

SX-CL-DG

Kẽm oxit

ZnO

AR 500g

A.Clohydric

HCl

AR 500ml

Kali florua

KF.2H2O

AR 500g

Kali cacbonat

K2CO3.1/2H2O

AR 500g

Natri kim loại

Na

CP 500g

Etylen Điamin

(NH2CH2)2

CP 500g

A.Pecloric

HClO4

AR 500ml

Kali iođua

KI

AR 500g

Natri selenit

Na2SeO3

AR 50g

Kali photphat dibasic

K2HPO4

AR 500g

Dimetylfocmamit

(CH3)2HCON

AR 500ml

Metyl đỏ

C15H15N3O2

AR 25g

Congo đỏ

C32H22N6Na2O6S2

Ind 25g

L­ưu huỳnh bột

S

CP 500g

Sắt II sunphat

FeSO4.7H2O

AR 500g

Bitmut nitrat

Bi(NO3)2.5H2O

AR 500g

Bromo thymol xanh

C27H28Br2O5S

Ind 10g

Natri silicat tinh thể

Na2SiO3.9H2O

AR 500g

Ete dầu hoả 30-60

AR 500ml

Piriddin

C5H5N

CP 500ml

Bari cacbonat

BaCO3

AR 500g

Indigo cacmin

C16H8N2Na2O8S2

Ind 25g

Natri bisunphit

NaHSO3

AR 500g

A.Oleic

C18H34O2

AR 500ml

Kali cromat

K2CrO4

AR 500g

Glyxin

NH2CH2COOH

BR 100g

Clobenzen

C6H5Cl

CP 500ml

n-Heptan

C7H16

AR 500ml

Lysin

AR 5g

SPAN80

C22H44O6

LR 500ml

A.Xitric tinh thể

C6H8O7.H2O

AR 500g

Amoni sunphat

(NH4)2SO4

AR 500g

Ure

NH2CONH2

AR 500g

Murexit

C8H8O6S6

Ind 25g

Amoni hydroxit

NH4OH

AR 500ml

Focmalin

HCHO

AR 2500ml

Natri hypôphôtphit

NaH2PO2

CP 500g

Bari nitrat

Ba(NO3)2.H2O

AR 500g

A.Butyric

C3H9COOH

AR 500ml

A.Tungstophotphoric

H4SiO4(W3O9)4H4O40SiW12

AR 100g

Piriddin

C5H5N

AR 500ml

Natri axetat khan

NaCH3COO

AR 500g

Phenol

C6H5OH

AR 500g

Kali hydrophtalat

C8H5KO4

PT 100g

Pyrogalon

C6H3(OH)3

AR 100g

Hydroxylamin

NH2.OH.HCl

AR 25g

Bari cromat

BaCrO4

AR 500g

Alizarin vàng GG

C13H8N3NaO5

Ind 25g

Toluidin

C7H9N

CP 500ml

1,1,2,2 Tetracloetan

C2H2Cl4

AR 100ml

Xyclohexanol

C6H11OH

AR 500ml

Tinh bột tan

(C6H10O5)n

AR 500g

A.Flohydric

HF

AR 500ml

Amoni photphat monobassic

NH4H2PO4

AR 500g

Metyl isobutyl xeton

C6H12O

AR 500ml

Bromocresol xanh

C21H14Br4O5S

Ind 5g

Kali sunphat

K2SO4

AR 500g

Natri axetat tinh thể

NaCH3COO.3H2O

AR 500g

Amoni axetat

NH4CH3COO

AR 500g

Calcein

C30H24N2Na2O13

AR 10g

anpha Naptol

C10H8O

AR 100g

Glyxerin

C3H8O3

AR 500ml

A.Cromotropic

C10H8O3S

AR 25g

Sắt III sunphat

Fe2(SO4)3.xH2O

AR 500g

Kali flosilicat

K2SiF6

CP 500ml

Amoni oxalat

(NH4)2C2O4.H2O

AR 500g

A.Axetic 36%

CH3COOH

AR 500ml

Kali nitrit

KNO2

AR 500g

DCP

Ca2HPO4

AR 500g

Benzoyl peroxit

C14H1004

AR 500g

Thionylclorua

Cl2OS

CP 500ml

Naftalen

C10H8

AR 250g

Đồng II clorua

CuCl2.2H2O

CP 500g

Đồng bột

Cu

AR 500g

Liti hydroxit

LiOH.H2O

AR 500g

Natri nitrat

NaNO3

AR 500g

Sodium fluoaluminate

Na3AlF6

CP 500g

Natri bisunphat

NaHSO4.H2O

AR 500g

Stronti sunphat

Sr(SO4)

AR 500g

A.Lactic

C6H6O3

AR 500ml

Etyl axetat

CH3COOC2H5

AR 500ml

Thymol

C10H14O

AR 25g

Pepton

BR 500g

PEG4000

CP 500g

Amoni vanadat

NH4VO3

AR 100g

Metyl isobutyl cacbinol

C6H14O

AR 500ml

Bari hydroxit

Ba(OH)2.8H2O

CP 500g

Mangan clorua

MnCl2.4H2O

AR 500g

A.Oxalic

H2C2O4.2H2O

AR 500g

A.Crom xanh đen

C16H9N2Na3O12S3

AR 10g

Natri rodizonat

CP 5g

Mangan sunphat

MnSO4.H2O

AR 500g

Hydroquinolin

C9H7NO

AR 25g

Phèn crôm

KCr(SO4)2.12H2O

AR 500g

DEG

C4H10O3

AR 500ml

Natri photphat dibasic tinh thể

Na2HPO4.12H2O

AR 500g

A.Focmic

HCOOH

AR 500ml

A.Propionic

C2H5COOH

AR 500ml

n-Butanol

C4H10O

AR 500ml

Canxi hydroxit

Ca(OH)2

AR 500g

Natri borac

Na2B4O7.10H2O

AR 500g

Dầu Ceda

FMP 25ml

Đồng II oxit bột

CuO

AR 500g

Triclometan

CHCl3

AR 500ml

Thuỷ ngân I Clorua

Hg2Cl2

AR 250g

Coban oxit

Co2O3

AR 100g

PAR

C11H9N3O2

AR 10g

Natri sunphit

Na2SO3

AR 500g

Trietanolamin

(C2H5OH)3N

AR 500ml

A.Sunphuric

H2SO4

AR 500ml

Natri sunphua

Na2S.9H2O

CP 500g

Đithizon

C13H12H4S

AR 5g

VitaminC

C6H8O6

AR 25g

Dung dịch Brom3%

Br2

AR 500ml

Kẽm sunphat

ZnSO4.7H2O

AR 500g

Axetic anhydrit

(CH3CO)2O

AR 500ml

Đồng sunphat tinh thể

CuSO4.5H2O

AR 500g

Natri photphat

Na3PO4.12H2O

AR 500g

Thiếc sunphat

SnSO4

AR 500g

Canxi Cacbonat

CaCO3

AR 500g

Xylen

C6H4(CH3)2

AR 500ml

Banzylclorua

C7H7Cl

AR 500ml

Nhôm clorua khan

AlCl3

AR 500g

A.Nitric

HNO3

AR 500ml

Dietanolamin

HN(Ch2CH2OH)2

AR 500ml

Kali clorua

KCl

AR 500g

Natry tetraphenyl boron

C24H20BNa

AR 10g

Đồng II clorua

CuCl2.2H2O

AR 500g

Canxi sunphat

CaSO4.2H2O

AR 500g

Fufural

C5H4O2

AR 500ml

Natri bisunphit

NaHSO3

AR 500g

Natri azit

NaN3

AR 100g

A.Sunphanilic

NH2C6H4S

AR 100g

PAN

C15H11N3O

Ind 5g

Chì nitrat

Pb(NO3)2

AR 500g

Amoni florua

NH4F

AR 250g

ETOO

C20H12N3NaO7S

AR 25g

Ete dầu hoả 60-90

AR 500ml

Axeton

CH3COCH3

AR 500ml

Kẽm clorua

ZnCl2

AR 500g

Thuỷ ngân iotđua

HgI2

AR 100g

Natri hydrosunphit

Na2S2O4

CP 500g

Canxi Clorua tinh thể

CaCl2.2H2O

AR 500g

Đồng II nitrat

Cu(NO3)2.3H2O

CP 500g

Thuỷ ngân II nitrat

Hg(NO3)2.H2O

AR 500g

Crom nitrat

Cr(NO3)2

AR 500g

A.Salixilic

C7H8O2N2

AR 250g

Bromo cresol tím

C21H16Br2O5S

Ind 25g

Nhôm tấm

Al

AR 250g

Metyl etyl xeton

C4H8O

AR 500ml

Kẽm axetat

Zn(CH3COO)2.2H2O

AR 500g

IAA

CP 1g

Benzen

C6H6

AR 500ml

Heliotropin

C8H6O3

LR 500g

Liti clorua

LiCl.H2O

AR 500g

Nitrobenzen

C6H5NO3

AR 500ml

Ete etylic

(C2H5)2O

AR 500ml

Cloralhydrat

C2H3Cl3O2

CP 250g

Coban nitrat

Co(NO3)2.6H2O

AR 100g

Metyl meta acrylat

C5H8O2

CP 500ml

A.Cromic

CrO3

AR 500g

Vôi xôda

AR 500g

Iốt

I2

AR 250g

A.Amidosulfuaric

H3NO3S

AR 100g

A.Flosilisic

H2SiF6

CP 500ml

Naftinamin

C10H9N

CP50g

Xeri sunphat

CeSO4.4H2O

AR 25g

Amoni sunphit

(NH4)2SO3

AR 500g

Kali thioxyanat

KSCN

AR 500g

n-Amyl ancol

AR 500ml

Xyclohexan

C6H12

AR 500ml

Đi butyl phtalat

C16H22O4

AR 500ml

Magiê oxit

MgO

AR 500g

Kẽm hạt

Zn

AR 500g

Xeri oxit

CeO

AR 100g

Bạc nitrat

AgNO3

AR 100g

A.Metacrylic

C4H6O2

AR 500ml

Thiếc II clorua

SnCl2.2H2O

AR 500g

Natri cromat

NaCrO4.4H2O

AR 500g

Giemsa

BR 25g

Eosin Y

Kali feroxyanua

K4FeCN6.3H2O

AR 500g

Silicagen hút ẩm

SiO2

TQ-CN-25kg

Nhôm oxit

Al2O3

AR 500g

Natri lauryl sunphat

C12H25NaO4S

AR 250g

Antimon clorua

SbCl3

AR 500g

Natri benzoat

NaC6H5COO

AR 250g

Etyl axetat

CH3COOC2H5

AR 500ml

DL-Alanin

CH3CH(NH2)COOH

BR 25g

NAA

C12H1002

AR 10g

Cacbon đisunphua

CS2

AR 500ml

Amoni molipđat

(NH4)6Mo7O24.4H2O

AR 500g

A.Dodecanoic

C12H24O2

AR 500g

Magiê sunphat

MgSO4

AR 500g

Tolidin

C14H6N2

AR 25g

Metyl etyl xeton

C4H8O

AR 500ml

Canxi kim loại

Ca

AR 500g

Đường gluco

C6H12O6.H2O

AR 500g

Tributtyl photphat

C12H27O4P

CP 500ml

Malachit xanh

C48H50N4O4.2H2C2O4

Ind 100g

Thuốc tím

KMnO4

AR 500g

Axít gibberellic-GA3

C19H22O6

TQ-1kg

Amoni đicromat

(NH4)2Cr2O7

AR 500g

Crom clorua

CrCl3

AR 500g

Kali bromat

KBrO3

TQ-CN-50kg

1,4 Butynđiol

C4H6O2

CP 500g

Đồng sunphat tinh thể

CuSO4.5H2O

AR 500g

A.Nitric

HNO3

AR 2500ml

Natri hyposunphit

Na2S2O3.5H2O

AR 500g

Amoni cacbonat

(NH4)2CO3

AR 500g

Aninilin

C6H5NH2

AR 500ml

Thuỷ ngân axetat

Hg(CH3COO)2

AR 100g

Focmalin

HCHO

AR 500ml

Zirconi oxit

ZrO2

AR 100g

Alizarin đỏ S

C14H7NaO7S.H2O

Ind 25g

Thuỷ ngân II clorua

HgCl2

AR 500g

Liti sunphat

Li2SO4.H2O

AR 100g

Toluen

C6H5CH3

AR 500ml

Metyl tím

C25H30ClN3

Ind 25g

Natri bicacbonat

NaHCO3

AR 500g

Tetrahydrofural

C4H8O

AR 500ml

Natri oxalat

Na2C2O4.2H2O

AR 500g

Kali nitrat

KNO3

AR 500g

A.Sucinic

C4H6O4

AR 500g

Natri sunphit

Na2SO3

CP 500g

Đi Metyl sunphoxit

C2H6OS

AR 500ml

Axeton nitryl

CH3CN

AR 500ml

Fucsin bazo

C20H20ClN3

AR 25g

Kali photphat monobasic

KH2PO4

AR 500g

1,4 Đioxan

C4H8O2

AR 500ml

A.Stearic

C18H36O2

AR 500g

Parafin lỏng

CP 500ml

Benzylancol

C6H5CH2OH

CP 500ml

Etanolamin

OHCH2CH2NH2

AR 500ml

Diclometan

CH2Cl2

AR 500ml

Metanol

CH3OH

AR 500ml

Crystal tím

C25H30ClN3

Ind 25g

Oxit chì đỏ

Pb3O4

AR 500g

Natri dimetylthiocacbamat

C5H10NNaS2.2H2O

AR 100g

Niken clorua

NiCl2.6H2O

AR 500g

Amoni xitrat

(NH4)3C6H5O7

AR 500g

beta Naftol

C10H8O

AR 100g

Acrylamit

C3H6NO

AR 250g

Thuỷ ngân II sunphat

HgSO4

AR 250g

Kali pesunphat

K2S2O8

CP 500g

Kali xyanua

KCN

AR 500g

Benzaldehit

C6H5CHO

AR 500ml

Thiếc oxit

SnO2

AR 500g

Natri photphat monobassic

NaH2PO4.2H2O

AR 500g

Kali vàng xyanua

K2AuCN6

AR 1g

Than hoạt tính

C

AR 500g

Styren

C8H8

CP 500ml

Niken sunphat

NiSO4.7H2O

AR 500g

Amyl axetat

C7H14O2

AR 500ml

Mangan nitrat dung dịch 50%

Mn(NO3)2

CP 500ml

Kali metabisunphit

K2S2O5

AR 500g

Sắt III oxit

Fe2O3

AR 500g

Stronti clorua

SrCl2.6H2O

CP 500g

Chì đioxit

PbO2

AR 500g

Titan oxit

TiO2

AR 500g

1,2Đicloetan

ClCH2CH2Cl

AR 500ml

Aga-Aga

BR 500g

n-Hexan

C6H14

AR 500ml

Natri nitrit

NaNO2

AR 500g

A.Sunphosalixylic

C7H6O6S2.H2O

AR 100g

A.Bromhydric

HBr

AR 500ml

Catmi clorua

CdCl2

AR 100g

Dextro

(C6H10O5)n.xH2O

AR 500g

Điphenylamin

C12H11N

AR 100g

A.Sunphuric

H2SO4

AR 2500ml

Cồn tuyệt đối

C2H5OH

AR 500ml

A.Axetic

CH3COOH

AR 500ml

Natri hypoclorit

NaOCl

CP 500ml

Natri bohydrua

NaBH4

AR 100g

Natri sunphat khan

Na2SO4

AR 500g

Natri laurylsunphat

C12H25NaO3S

CP 500g

izo Amyl ancol

C5H11OH

AR 500ml

A.Benzoic

C6H5COOH

AR 250g

Natri florua

NaF

AR 500g

Amoni nikel sunphat

(NH4)22Ni(SO4)2.6H2O

AR 500g

Chì axetat bazo

Pb(CH3COO)2.3H2O

AR 500g

A.Thioglycolic

C2H4O2S

AR100ml

Glyoxan

C2H2O2

AR 500ml

Nhôm sunphat tinh thể

Al2(SO4)3.18H2O

CP 500g

Natriflosilicat

Na2SiF6

AR 500g

Cacmin

Ind 10g

Tribrom metan

CHBr3

AR 100ml

Kali đicromat

K2Cr2O7

AR 500g

Tricloaxetic

Cl3CCOOH

CP 500g

Coban sunphat

CoSO4.7H2O

AR 100g

Stronti nitrat

Sr(NO3)2

AR 500g

Antimon oxit

Sb2O3

AR 500g

Amoni sunphua

(NH4)2S

AR 500ml

Resocxinol

C6H6O2

AR 100g

Thioure

(NH2)2CS

AR 500g

Acrylonitryl

CH2=CHCN

CP 500ml

Urotropin

C6H12N4

CP 500g

Kali hydroxit

KOH

AR 500g

A.Boric

H3BO3

AR 500g

Bitmut subnitrat

4BiNO3(OH)2.BiO(OH)

AR 500g

Metyl dacam

C14H14N3NaO3S

AR 25g

Amoni hydroxit

NH4OH

AR 2500ml

Kaliclorat

KClO3

AR 500ml

Thuỷ ngân I nitrat

Hg2(NO3)2.2H2O

AR 250g

Axetyn axeton

C5H8O2

AR 500ml

Mangan cacbonat

MnCO3

AR 500g

Bari sunphat

BaSO4

AR 500ml

Amoni clorua

NH4Cl

AR 500g

Natri cacbonat khan

Na2CO3

AR 500g

Alizarin vàng R

C13H8N3NaO5

Ind 25g

Gielatin

BR 500g

Bari clorua

BaCl2.2H2O

AR 500g

Magiê clorua

MgCl2.6H2O

AR 500g

1,2Dinitrophenylhydrazin

C6H6N4O4

AR 25g

Đồng I clorua

CuCl

AR 500g

Amoni thioxyanat

NH4SCN

AR 500g

Canxi axetat

Ca(CH3COO)2.H2O

AR 500g

Kali feryxyanua

K3FeCN6

AR 500g

IBA

C12H13NO2

AR 1g

Chì sunphat

PbSO4

AR 500g

Tetraclorua cacbon

CCl4

AR 500ml

A.Photphoric

H3PO4

AR 500ml

Crom oxit

Cr2O3

CP 500g

Amoni sắt III sunphat

NH4Fe(SO4)2.12H2O

AR 500g

Nhôm nitrat tinh thể

Al(NO3)2.9H2O

AR 500g

Amido đen 10B

C22H14N6Na2O9S2

Ind 10g

Sắt sunphua

FeS

CP 500g

Etyl axetat

CH3COOC2H5

AR 500ml

Natri pyrophotphat

Na4P2O7.10H2O

AR 500g

Coban clorua

CoCl2.6H2O

AR 100g

Thuỷ ngân oxit đỏ

HgO

AR 100g

Bitmut oxit

Bi2O3

AR 500g

Amoni nitrat

NH4NO3

AR 500g

Nhôm bột

Al

AR 500g

Xylenol dacam

C31H30N2Na2O13S

AR 5g

Bromophenol xanh

C19H10Br4O5S

Ind 25g

Kali pyrosunphat

K2S2O7

AR 500g

Natri clorua

NaCl

AR 500g

Anhydric maleic

C4H2O3

AR 500g

Thiếc hạt

Sn

AR 500g

Kali nhôm sun phat

KAl(SO4)2

AR 500g

Natri stanat

NaSnO3.9H2O

CP 500g

Axetandehit 40%

CH3CHO

AR 500ml

Oxi già

H2O2 30%

AR 500ml

Oxit chì vàng

PbO

AR 500g

Sắt bột

Fe

CP 500g

Na2EDTA

C10H14N2Na2O8.H2O

AR 250g

Amoni pesunphat

(NH4)2S2O8

CP 500g

Canxi nitrat

Ca(NO3)2.4H2O

CP 500g

D.Manitol

C6H14O6

AR 100g

Iso Octan

C8H18

AR 500ml

A.Fumaric

CP100g

Anhydric succinic

C4H4O3

CP 100g

Chì axetat

Pb(CH3COO)2.PbOH

AR 1000g

A.Clohydric

HCl

AR 2500ml

Amoni xeri sunphat

(NH4)2Ce(SO4)2.4H2O

AR 25g

Sắt III clorua tinh thể

FeCl3.6H2O

AR 500g

Etylen Điamin

(NH2CH2)2

CP 500ml

iso propanol

C3H8O

AR 500ml

Natri peroxit

Na2O2

AR 500g

Metylamin

CH3NH2

AR 500ml

A.Tactric

C4H6O6

AR 500g

Canxi oxit

CaO

AR 500g

Butyl axetat

C5H1002

AR 500ml

Xanh metylen

C16H18ClN3S.3H2O

AR 25g

Natri molipdat

Na2MoO4

AR 500g

Kẽm bột

Zn

AR 500g

Niken nitrat

Ni(NO3)2

AR 500g

Mangan đioxit

MnO2

AR 250g

Kali iodat

KIO3

AR 100g

Natri dicromat

Na2CrO7.2H2O

AR 500g

Ninhydrin

C9H4O3.H2O

AR 5g

Amoni pesunphat

(NH4)2S2O8

AR 500g

Natri metabisunphit

Na2S2O5

AR 500g

Metyl thimol xanh

C37H44N2O12S

AR 5g

Kali bicacbonat

KHCO3

AR 500g

Photpho đỏ

P

AR 500g

Phenolftalein

C20H14O4

AR 25g

AP

C8H4O3

AR 500g

Para Focmaldehit

(CH2O)n

AR 500g

Muối Morh

(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O

AR 500g

Nhôm foil

Al

AR 500g

Natri xitrat

Na3C6H5O7

AR 500g

A.Sunphamic

H2NSO3

AR 100g

Na2EDTA

C10H14N2Na2O8.H2O

TQ-CN-25kg

Magiê bột

Mg

CP 500g

Thiếc IV clorua

SnCl4.5H2O

AR 500g

Phenol đỏ

C19H14O5S

Ind 25g

Hydrazin sunphat

NH2.NH2.H2SO4

AR 100g

Bạc sunphat

Ag2SO4

AR 100g

Sắt III nitrat

Fe(NO3)3.9H2O

AR 500g

Dietylamin

(C2H5)2NH

AR 500ml

PVP

CP 250g

Kali Natri tactrat

KNaC4H4O6.4H2O

TQ-CN-25kg

iso Butanol

C4H9OH

AR 500ml

Etylen glycol

(C2H2.OH)2

AR 500ml

Kali antimoni tactrat

C4H4KO7Sb.1/2H2O

AR 500g

A.Acrylic

C3H4O2

CP 500ml

A.Picric

(OH)C6H2(NO3)3

AR 25g

1-Octanol

C8H18O

AR 500ml

1-10 Phenaltrolin

C12H8N2.H2O

AR 5g

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

 

Leave a Reply